Umowa o pracę

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter

Zamierzając podjąć pracę w Holandii, powinno się wiedzieć, w jakim charakterze i na jakich warunkach powinno wykonywać się swoją pracę. W umowie o pracę (arbeidsovereenkomst), między pracownikiem a pracodawcą, są zawarte pewne ustalenia.

Jeżeli pracodawca należy do CAO (Collectieve arbeidsovereenkomst), w umowie o pracę ma zastosowanie układ zbiorowy. Jest to umowa pomiędzy jednym lub kilkoma związkami zawodowymi a pracodawcą, a jego ustalenia mogą być korzystniejsze dla pracownika, od innych obowiązujących przepisów prawa.

Warunki zatrudnienia

Umowa o pracę to bardzo ważny dokument, w którym pracownik i pracodawca ustalają warunki zatrudnienia, warunki płacowe oraz wiele innych kwestii, bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy. Umowa o pracę powinna spełniać określone warunki:

1. Pracownik jest zatrudniany przez pracodawcę, który decyduje, jak ona ma być wykonywana.

2. Pracodawca jest zobowiązany do zapłaty pracownikowi, umówionego wynagrodzenia. Najczęściej jest to świadczenie pieniężne, które może także częściowo być świadczone w naturze (opłata czynszu za mieszkanie, żywność).

3. Pracownik zobowiązuje się do osobistego świadczenia pracy na rzecz pracodawcy i nie może jej zlecać innym osobom.

W umowie o pracę opisane są warunki, które muszą być spełnione, zarówno przez pracodawcę jak i przez pracownika. Do najważniejszych należy:

Wskazanie zajmowanego stanowiska, czyli zakres wykonywanej pracy

Wymiar godzin pracy i czas jej wykonywania

Wysokość wynagrodzenia za pracę

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Wysokość kosztów dojazdu do pracy

Określenie okresu trwania umowy

Wyznaczać tryb i okres rozwiązania umowy, przez pracownika i pracodawcę

 

Forma umowy o pracę

Umowa o pracę powinna być zawierana w formie pisemnej. Dopuszczalne jest jednak zawarcie umowy w formie ustnej oraz jej późniejsze potwierdzenie ( w terminie jednego miesiąca), przez pracodawcę na piśmie. Warto tego dopilnować, bo łatwiej później dochodzić swoje prawa, wynikających z umowy o pracę sporządzonej na piśmie. Powinna ona zawierać następujące dane:

Nazwę pracodawcy, imię i nazwisko właściciela firmy, lub jej przedstawiciela

Data rozpoczęcia pracy

Okres umowy o prace

a) na okres próbny (proeftijd)

b) na czas określony (bepaalde tijd)

c) na czas nieokreślony (onbepaalde tijd)

Miejsce lub miejsca, gdzie praca będzie wykonywana

Określenia stanowiska, lub rodzaj wykonywanej pracy

Wysokość wynagrodzenia za pracę i termin jego wpłaty, przelewem na konto bankowe

Ilość godzin do wypracowania, dziennie lub tygodniowo

Wymiar urlopu wypoczynkowego i sposób jego naliczenia

Datę zakończenia pracy (opzegtermijn) i sposób jego ustalenia

Informację o CAO, zawartej umowie zbiorowej

Informację o nabywanym prawie do emerytury  • Czy informacje w tym artykule były pomocne?
  • Tak   Nie

Udostepnij znajomym i rodzinie:

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter