Terminy wypowiedzenia i zakończenia umowy o pracę

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter

Holenderski układ zbiorowy pracy (CAO) zawiera wszystkie prawa i obowiązki dotyczące umów o pracę, oraz prawa i obowiązki pracodawcy.

Istnieją trzy rodzaje terminów kończących, zawarte umowy o pracę:

1. Prawny termin wypowiedzenia (de wettelijke opzegtermijn)

2. Kontraktowy termin wypowiedzenia

3. Fikcyjny termin końcowy (fictieve opzegtermijn)

 

Prawny okres wypowiedzenia umowy o pracę, jest w niej ściśle określony i obowiązuje zgodnie, z zapisami zawartymi w tej umowie. W związku z tym, CAO – układ zbiorowy pracy, nie zawiera żadnych wytycznych. Według prawnego terminu wypowiedzenia, pracownik posiada jednomiesięczny okres wypowiedzenia umowy o pracę.

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę, jakie obowiązują pracodawcę, zależą od czasu trwania zatrudnienia:

1. Umowa o pracę krótsza niż 5 lat – termin wypowiedzenia to jeden miesiąc

2. Umowa o pracę na 5 lat lub dłużej – termin wypowiedzenia to dwa miesiące

3. Umowa o pracę na 10 lat lub dłużej – termin wypowiedzenia to trzy miesiące

4. Umowa o pracę na 15 lat lub dłużej – termin wypowiedzenia to cztery miesiące

Kontraktowy termin wypowiedzeniazawieranej umowy jest uzgadniany pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Mają oni możliwość uzgodnienia w umowie kontraktowej, inny termin jej wypowiedzenia, niż ten prawnie obowiązujący. Najczęściej, ma tu miejsce przedłużenie terminu wypowiedzenia takiej umowy, ze strony pracodawcy. Okres wypowiedzenie umowy kontraktowej, jednak nie może być dłuższy niż sześć miesięcy.

Ważne!

Jeżeli pracodawca potrzebuje dłuższego okresu wypowiedzenia umowy, musi w kontrakcie o tym napisać i uzyskać na to zgodę pracownika. Ustalony dwumiesięczny okres wypowiedzenia można wydłużyć na okres czteromiesięczny, ale tylko za zgodą pracownika. W razie nie przestrzegania tej zasady w kontrakcie, pracownik może zażądać unieważnienia terminu wypowiedzenia, do którego został przymuszony.

Fikcyjny termin wypowiedzenia oznacza, że nie ma ustalonego prawdziwego terminu, a jest to tylko okres oczekiwania na zasiłek dla bezrobotnego, który wyznacza UWV –holenderski urząd pracy. Pracownik może mieć styczność z fikcyjnym terminem zakończenia, jeżeli umowa o prace została rozwiązana za porozumieniem stron, lub zakończenie umowy o prace zostało orzeczone przez sędziego.

W wymienionych przypadkach, UWV może stwierdzić, ze pracownik za szybko chciał skorzystać z zasiłku dla bezrobotnych. Jeżeli po zwolnieniu z pracy, wypłacone zostanie odszkodowanie od pracodawcy, to wówczas UWV stwierdzi, że najpierw należy wykorzystać przyznane odszkodowanie, a dopiero wtenczas będzie można uzyskać zasiłek dla bezrobotnych.

Przykład:

Pan „X” uzgodnił ze swoim pracodawcą, w dniu 10 listopada br., że umowa o pracę zawarta z Panem „X”, w dniu 1 grudnia br. zakończy się za porozumieniem stron (Wederzijds goedvinden). Pan „X” otrzyma odszkodowanie w kwocie 15.000,- Euro. Na podstawie umowy o prace, Pan „X” miałby jednomiesięczny okres wypowiedzenia (do 31 grudnia), a jego pracodawca dwumiesięczny (do 31 stycznia, następnego roku). Jeżeli Pan „X” zwróci się do UWV o zasiłek dla bezrobotnych, to może uzyskać odpowiedź, że dopiero od 1 lutego zasiłek otrzyma. Gdyby pracodawca rozwiązał umowę 10 listopada z Panem „X”, to mógłby jeszcze dwa miesiące u tego pracodawcy pracować, z okresem wypowiedzenia. W tym przypadku oznacza to, że miesiące listopad i grudzień są okresem fikcyjnego wypowiedzenia umowy o pracę.  • Czy informacje w tym artykule były pomocne?
  • Tak   Nie

Udostepnij znajomym i rodzinie:

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter