RegulaminALGEMENE VOORWAARDEN – BODOS B.V.INHOUDSOPGAVE:

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJKHEID

ARTIKEL 4 - HET AANBOD

ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST

ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT

ARTIKEL 7 - VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD

ARTIKEL 8 - UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN KOSTEN DAARVAN

ARTIKEL 9 - VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER BIJ HERROEPING

ARTIKEL 10 - UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

ARTIKEL 11 - DE PRIJS

ARTIKEL 12 - NAKOMING EN EXTRA GARANTIE

ARTIKEL 13 - LEVERING EN UITVOERING

ARTIKEL 14 - DUURTRANSACTIES: DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING

ARTIKEL 15 - BETALING

ARTIKEL 16 - KLACHTENREGELING

ARTIKEL 17 - GESCHILLEN

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer:de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand:een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Techniek voor communicatie op afstand:middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Adres (huisnummer): Aurora 68
Postcode: 6412 GE
Vestigingsplaats: Heerlen

Telefoonnummer: 045-8795068
E-mailadres: info@bodos.nl

KvK-nummer: 61988901
BTW-Nummer: NL854581832B01

ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 - HET AANBOD

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 6. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

ARTIKEL 7 - VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

ARTIKEL 8 - UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN KOSTEN DAARVAN

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 7. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  3. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

ARTIKEL 9 - VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER BIJ HERROEPING

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

ARTIKEL 10 - UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

ARTIKEL 11 - DE PRIJS

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

ARTIKEL 12 - NAKOMING OVEREENKOMST EN EXTRA GARANTIE

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

ARTIKEL 13 - LEVERING EN UITVOERING

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 14 - DUURTRANSACTIES: DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • - te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • - tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

  Verlenging:

 4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
 8. Duur:

 9. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

ARTIKEL 15 - BETALING

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

ARTIKEL 16 - KLACHTENREGELING

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 17 - GESCHILLEN

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


REGULAMIN – BODOS B.V.SPIS TREŚCI:

ARTYKUŁ 1 - DEFINICJE

ARTYKUŁ 2 - FIRMA

ARTYKUŁ 3 - REGULAMIN

ARTYKUŁ 4 - USŁUGI

ARTYKUŁ 5 - UMOWA

ARTYKUŁ 6 - REKLAMACJE

ARTYKUŁ 7 - PRAWO KONSUMENTA DO REKLAMACJI

ARTYKUŁ 8 - TERMIN I KOSZTY REKLAMACJI

ARTYKUŁ 9 - OBOWIĄZKI BODOS B.V. PRZY REKLAMACJI

ARTYKUŁ 10 - CENA

ARTYKUŁ 11 - ZAMÓWIENIE I DOSTAWA

ARTYKUŁ 12 - OPŁATY

ARTYKUŁ 13 - SKARGI

ARTYKUŁ 14 - PRAWO

ARTYKUŁ 15 - PODSUMOWANIE

ARTYKUŁ 1 - DEFINICJE

W tym regulaminie są używane definicje, które należy rozumieć następująco:

 1. Dodatkowa umowa: Umowa, w której konsument produktu, nabywa w formie elektronicznej, treści lub usługi, udostępniane przez Bodos B.V. lub firmy partnerskie;
 2. Czas namysłu: Termin, w którym konsument usługi lub produktu może z niej zrezygnować;
 3. Konsument: Osoba, która jest użytkownikiem serwisu;
 4. Dzień: Jeden dzień kalendarzowy;
 5. Elektroniczne treści: Dane, które w formie elektronicznej są tworzone i udostępniane;
 6. Czas umowy:Czas, w którym określone usługi lub produkty Bodos B.V, są dostarczane konsumentowi;
 7. Narzędzia do przetwarzania danych elektronicznych: Każde narzędzie – na przykład e-mail – pozwalające zarówno konsumentowi, jak i firmie przesyłać, gromadzić i przechowywać informacje, które będą elektronicznie przetwarzane;
 8. Prawo rezygnacji: Możliwość rezygnacji z umowy przez konsumenta w czasie, jaki posiada do namysłu;
 9. Firma:Bodos B.V.;
 10. Sklep internetowy:Sprzedaż usług i produktów konsumentowi przez Internet, polegająca na zastosowaniu atrakcyjnych cen tej sprzedaży;
 11. Technika sprzedaży internetowej:Sposób, w który konsument i firma zgadzają się na transakcję, bez pobytu w tej samej lokacji.

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Serwis Informacyjny Bodos.nl jest serwisem internetowym, którego operatorem jest Bodos B.V.

Adres: Aurora 68
Kod pocztowy: 6412 GE
Vestigingsplaats: Heerlen

Numer telefonu: 045-8795068
Adres e-mail: info@bodos.nl

KvK-numer: 61988901
BTW-Numer: NL854581832B01

ARTYKUŁ 3 - REGULAMIN

 1. Ten regulamin dotyczy każdej usługi, każdego produktu, zaproponowanego przez firmę i każdej zawartej umowy, pomiędzy konsumentem a firmą
 2. Zanim umowa zostanie zawarta, treść tego regulaminu zostanie przedstawiona konsumentowi. Jeżeli nie będzie to możliwe natychmiast, to firma poinformuje konsumenta, w jaki sposób ten regulamin zostanie udostępniony, jeszcze przed zawarciem umowy.
 3. Przed zawarciem umowy drogą elektroniczną, treść regulaminu zostanie przesłana natychmiast, również drogą elektroniczną. Konsument w prosty i szybki sposób może ten regulamin otworzyć, przeczytać i zapisać.
 4. W przypadku dodawania aneksów do obowiązującego regulaminu (szczegółowych regulaminów) nowych produktów lub usług, konsument może wybrać dla siebie, bardziej korzystne rozwiązanie.

ARTYKUŁ 4 - USŁUGI

 1. Jeżeli usługa jest ograniczona terminem ważności i świadczona jest w określonych warunkach, zostanie to dokładnie opisane w przedstawionej ofercie.
 2. Oferowane usługi i produkty są rzetelne i zawierają pełną informację w formie elektronicznej. Ich opis jest wystarczająco szczegółowy, aby konsument miał możliwość pełnego zapoznania się z oferowanymi usługami lub produktami. W razie oczywistych błędów w treści elektronicznych usług, firma nie jest zobowiązana do zawarcia umowy.
 3. Każda oferta posiada wystarczającą ilość informacji, umożliwiającą konsumentowi zrozumieć jego prawa i obowiązki.

ARTYKUŁ 5 - UMOWA

 1. Umowa jest uznana za zawartą w momencie, kiedy zostaną zaakceptowane i spełnione przez konsumenta warunki tej umowy, dotyczące oferowanych usług lub produktów.
 2. Jeżeli konsument prześle drogą elektroniczną akceptację umowy na oferowane usługi lub produkty, firma potwierdzi przyjęcie akceptacji, również drogą elektroniczną. W razie nie potwierdzenia przez firmę akceptacji konsumenta, to w każdej chwili konsument może z tej umowy zrezygnować.
 3. W razie zawarcia umowy droga elektroniczną, firma technicznie zorganizuje ten proces, aby zabezpieczyć elektroniczne przetwarzanie danych konsumenta i zaoferuje bezpieczny serwer. Jeżeli konsument będzie opłacał usługi elektronicznie, firma gwarantuje zabezpieczenie takich transakcji.
 4. Firma może w określonym terminie poinformować, czy i w jaki sposób, konsument ma opłacić usługę lub produkt objęty umową. W razie wątpliwości dotyczących transakcji, firma może rozwiązać taką umowę.
 5. Firma przekaże konsumentowi, przy nawiązaniu umowy na sprzedaż usług lub produktów, elektroniczne informacje, które mogą zostać zapisane z użyciem narzędzi do przetwarzania danych:
  1. Adres siedziby firmy;
  2. Warunki umowy;
  3. Informacje o gwarancji na sprzedawane usługi i produkty;
  4. Cenę do zapłaty, wraz z podatkiem i ewentualne koszty przesyłki;
  5. Możliwość anulowania umowy, w przypadku umów zawartych na okres dłuższy niż jeden rok, lub na czas nieokreślony;
  6. Możliwość zwrotu usługi lub produktu, w razie ich zakupu, jeśli jest możliwość takiego zwrotu (reklamacji.

ARTYKUŁ 6 - REKLAMACJE

Przy produktach:

 1. Konsument może bez podania przyczyny, rozwiązać umowę w ciągu 14 dni. Firma może spytać się konsumenta o przyczynę rozwiązania umowy, ale nie jest on zobowiązany do jej podania.
 2. Możliwość rozwiązania umowy, opisana w punkcie 1., zaczyna się od dnia, w którym konsument otrzymał produkt lub:
  1. Po zamówieniu kilku produktów, a kiedy ostatni produkt otrzyma, firma może poinformować konsumenta, że przyjmie zwrot (reklamację) produktów, w różnych terminach.
  2. W razie wysyłki produktu lub jego części, w różnych terminach, reklamacja będzie zrealizowana po otrzymaniu ostatniego lub ostatniej części, produktu.
  3. Przy częstej wysyłce produktów w określonym czasie, reklamacja będzie uznana w dniu, w którym konsument otrzymał pierwszy produkt.

Przy usługach świadczonych elektronicznie, które nie zostały dostarczone przez narzędzia do przetwarzania danych:

 1. Konsument może rozwiązać umowę zawartą na określone usługi lub produkty, które nie zostały dostarczone przez narzędzie do przetwarzania danych, w terminie 14 dni, bez podania przyczyny. Firma może spytać się o przyczynę rozwiązania umowy, ale konsument nie jest zobowiązany do odpowiedzi na to pytanie .
 2. Opisany w punkcje 3., termin rozwiązania umowy, zaczyna się od dnia podpisania tej umowy.

Czas do namysłu przy elektronicznie przekazanych instrukcjach obsługi i e-bookach:

 1. Informacje przekazane droga elektroniczną, takie jak instrukcje obsługi i e-booki, nie posiadają terminu do namysłu. Przy podpisaniu umowy, konsument nie posiada czasu do namysłu (okresu wypowiedzenia) i nie może dokonać ich zwrotu.

Wydłużony czas do namysłu przy produktach, usługach i informacjach w formie elektronicznej, które nie zostały dostarczone przez narzędzia do przetwarzania danych, i o których firma nie poinformowała konsumenta:

 1. Jeżeli firma nie poinformowała konsumenta o terminie do namysłu, lub nie wysłała formularza do rozwiązania umowy, to oznacza dwunastomiesięczny czas do namysłu dla konsumenta, od dnia podpisania umowy.
 2. Jeżeli firma dostarczy konsumentowi potrzebnych informacji w celu rozwiązania umowy, w terminie 12 miesięcy, jak jest to opisane w punkcie 6., to termin do namysłu kończy się po 14 dniach od otrzymania tej informacji.

ARTYKUŁ 7 - PRAWO KONSUMENTA DO REKLAMACJI

 1. W czasie do namysłu, jaki posiada konsument na reklamację, będzie obchodził się ostrożnie z produktami i opakowaniami. Tylko konsument zakupionego produktu może go rozpakować i używać, wyłącznie w celu sprawdzenia jego, jakości i funkcjonalności, podobnie jak to czyni w tradycyjnym sklepie.
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za pomniejszenie wartości otrzymanego produktu, w przypadku sprawdzania tego produktu w sposób inny, niż zostało to opisane to w punkcie 1.
 3. Konsument nie jest odpowiedzialny za pomniejszenie wartości produktu, jeżeli firma nie wystarczająco poinformowała konsumenta o terminie do namysłu, jeszcze przed jego akceptacją.

ARTYKUŁ 8 - TERMIN I KOSZTY REKLAMACJI

 1. Jeżeli konsument chce skorzystać ze zwrotu produktu, musi o tym powiadomić firmę w terminie, jaki ma do namysłu, a uczynić to może przez wypełnienie formularza lub w inny sposób, który jednoznacznie stwierdza ten zwrot.
 2. Możliwie jak najszybciej, ale w terminie 14 dni, od chwili przekazania formularza reklamacyjnego ( tak jak to opisano w punkcje 1), konsument musi odesłać produkt lub zwrócić go osobiście.
 3. DKonsument musi produkt odesłać lub oddać w całości, z wszystkimi elementami, a jeżeli to możliwe, to także w oryginalnym opakowaniu.
 4. Ryzyko zakupu i dowody na uznanie reklamacji, należą do konsumenta, jeśli chce skorzystać z prawa do zwrotu.
 5. Konsument ponosi koszty zwrotu produktu. Jeżeli firma nie uprzedziła konsumenta, że wysyłkę będzie musiał sam opłacić, lub firma zaproponowała pokrycie kosztów wysyłki, to konsument tych kosztów nie musi ponosić .
 6. Konsument nie ponosi kosztów, za częściowe lub całkowite wykonanie usług, innych niż przez narzędzia do przetwarzania danych, jeżeli:
  1. przed rozpoczęciem usługi nie oświadczył, że chce skorzystać z prawa do namysłu; lub
  2. Jeżeli konsument skorzysta z czasu do namysłu i zrezygnuje, wtedy rozwiązuje się wszystkie dodatkowe umowy.

ARTYKUŁ 9 - OBOWIĄZKI BODOS B.V. PRZY REKLAMACJI

 1. Jeżeli firma dostała od konsumenta drogą elektroniczną rozwiązanie umowy, to firma musi wysłać potwierdzenie tej informacji.
 2. Firma musi zwrócić wszystkie koszty poniesione przez konsumenta, w terminie 30 dni.
 3. Firma zwróci koszty w taki sam sposób, jak otrzymała zapłatę od konsumenta, lub w inny pod warunkiem, że konsumenta nic to nie kosztuje.

ARTYKUŁ 10 - CENA

 1. Ceny usług w sklepie internetowym są cenami brutto (z podatkiem).

ARTYKUŁ 11 - ZAMÓWIENIE I DOSTAWA

 1. Firma będzie realizować zamówienia i ich wykonanie rzetelnie, z troską o pełną satysfakcję klienta. Świadczone przez firmę usługi, są najwyższej jakości.

ARTYKUŁ 12 - OPŁATY

 1. Wszystkie opłaty muszą być dokonane przez konsumenta w terminie 14 dni.
 2. Konsument ma obowiązek podania firmie prawdziwych danych osobowych i finansowych.
 3. W razie, nie dokonania zapłaty w terminie 14 dni, firma poinformuje, że konsument zalega z opłatą i daje następne 14 dni, aby konsument dokonał zaległej zapłaty. Jeżeli po tych, dodatkowych 14 dniach konsument nie zapłaci, to firma ma prawo oddać sprawę do sądu, jak również doliczyć koszty komornika. Koszty komornika mogą maksymalnie wynosić 15% sumy zadłużenia, do kwoty 2.500,- euro, 10% sumy zadłużenia, przy kwotach większych niż 2.500,- euro, oraz i 5% z sumy zadłużenia, kwot większych niż 5.000,-euro, z minimalnym zadłużeniem 40 euro. Firma może, z korzyścią dla konsumenta, zmienić wysokość tego oprocentowania.

ARTYKUŁ 13 - SKARGI

 1. Firma posiada przejrzystą procedurę wnoszonych skarg i stosuje się do tej procedury.
 2. Skargi na zapisy w umowie o świadczenie usług, po zapoznaniu się przez konsumenta z umową, muszą być jasno opisane i wysłane jak najszybciej do Bodos B.V.
 3. Otrzymane skargi są rozpatrywane i potwierdzane w terminie 14 dni, po otrzymaniu skargi.
 4. Jeżeli skarga wniesiona do firmy, w terminie 3 miesięcy, nie zostanie rozpatrzona, to konsument może oddać sprawę do sądu.

ARTYKUŁ 14 - PRAWO

 1. Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych pomiędzy Bodos B.V. a konsumentem, ale pierwszeństwo ma zawsze obowiązujące prawo holenderskie.

ARTYKUŁ 15 - PODSUMOWANIE

 1. Powyższy regulamin w języku polskim, jest przetłumaczony z języka holenderskiego. Regulamin w języku holenderskim zawsze posiada prawo pierwszeństwa.